Ambassador of the European Union to Iceland, European Union